SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160331007
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.09.2019
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: .31.03.2023

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: .Bc. Laura Violová

Terénna pracovníčka/pracovník .Lucia Violová

E-mail:  tsppaskova@gmail.com

Tel. kontakt:  0919 317 099

Adresa kancelárie: Pašková 66, 04932 Štítnik

Pracovný čas: 07:00 - 15:00 od pondelka do piatku